Değirmen Besleyici Hammer Mill Feed Питатель Дробилки

Değirmen Besleyici Hammer Mill Feed Питатель Дробилки

Değirmen Besleyici MILL FEEDER ПИТАТЕЛЬ ДРОБИЛКИ

ALTINBİLEK Değirmen Besleyiciler; Öğütme sistemlerinin en önemli makineleridir. Farklı hammaddelerde değirmenlerin öğütme kapasiteleri de değişmektedir. Özellikle yem endüstrisinde hammadde ve ürün yelpazesi oldukça geniştir. Her hammaddenin özgül ağırlığı, akış özelliği, sertliği, nem oranı, yağ oranı, lif yapısı, selüloz oranı, nişasta türü ve oranı vb. özellikleri değişkenlik gösterdiğinden dolayı değirmenin sabit yapısına bağlı olarak öğütme verimliliğini artırmak ve kontrolü sağlamak amacıyla değirmen besleyici kullanılmaktadır. Altınbilek Değirmen Besleyiciler değirmen içerisinde öğütülecek hammaddelerin kontrolünü ve sürekliliğini sağlamasıyla birlikte, hammadde içerisinde gelebilecek metal, taş vb. yabancı cisimlerin ayrılmasına da yardımcı olur. Akış kanalı genişliğinde kullanılan yüksek çekim gücüne sahip mıknatısıyla metallerin tutulmasını sağlar. Ayarlanabilir hava kanalı ve cep sistemi sayesinde mıknatısın tutamadığı taş vb. yabancı cisimlerin değirmen rotoruna ve gövdesine zarar vermesini engeller. Giren hammaddelerin değirmen rotor genişliğince düzgün ve dengeli dağılımını sağlar. Böylece seri, düzenli ve dengeli öğütme işlemi gerçekleşirken aynı zamanda değirmende düzensiz aşınmalara bağlı balans oluşumunu önler. Değirmen motorundan aldığı akım bilgisine bağlı olarak değirmene öğütme ihtiyacı oranında hammadde gönderir. Değirmenin sıkışmasını önler ve minimum enerji tüketiminde maksimum fayda sağlayarak üretimi artırır. Altınbilek Değirmen Besleyiciler çeşitli kapasite opsiyonlarına sahiptir.

 

ALTINBİLEK Mill Feeders are the most important machines of the grinding systems. Grinding capacities of the mills vary in different raw materials. Especially in the feed industry, the range of raw materials and products is quite wide. Since the specific gravity, flow characteristic, hardness, moisture content, oil ratio, fiber structure, cellulose ratio, starch type and ratio, etc… of each raw material vary, a mill feeder is used to increase the grinding efficiency and control it depending on the fixed structure of the mill. Altınbilek Mill Feeders provide the control and continuity of the raw materials to be grinded in the mill, as well as help to separate metal, stone and similar foreign objects that may come in the raw material. With its high attraction power magnet used in the width of the flow channel, it allows metals to be held. Thanks to the adjustable air duct and pocket system, it prevents stones and similar foreign objects that the magnet cannot hold from damaging the mill rotor and body. It provides a smooth and balanced distribution of incoming raw materials across the width of the mill rotor. Thus, while performing a serial, regular and balanced grinding process, it also prevents the formation of balance due to irregular wear in the mill. Depending on the current information received from the mill motor, it sends raw materials to the mill in proportion to the grinding requirement. It prevents the mill from jamming and increases production by providing maximum benefit in minimum energy consumption. Altınbilek Mill Feeders have various capacity options.

Питатель дробилки компании ALTINBİLEK; является наиболее важным оборудованием в системе измельчения. Производительность дробилки может меняться в зависимости от сырья. Особенно в комбикормовой отрасли, в которой используеться большой ассортимент сырья.  Поскольку удельный вес, характеристика текучести, твердость, содержание влаги, содержание масла, структура волокна, соотношение целлюлозы, крахмала и т. д. каждого сырья меняется, используется питатель дробилки для повышения эффективности измельчения и обеспечения контроля. Питатель дробилки Altınbilek обеспечивает контролируемое и непрерывное питание процесса дробления, а также помагает отделить инородные тела, такие как металл, камни и т.д.

Благодаря магниту с высокой притягивающей силой, установленному по ширине проточного канала происходит удерживание метала. Благодаря регулируемому воздуховоду и карманной системе очистки происходит удерживание камней и т.д., таким образом предотвращается повреждение ротора и корпуса. Обеспечивает плавную и равномерную подачу продукта по ширине ротора дробилки. Таким образом происходит быстрый, регулярный и равномерный процесс измельчения, предотвращающий неравномерный износ частей и образование дисбаланса. В зависимости от показаний ампеража двигателя дробилки подаётся сырье. Это предотвращает заклинивание дробилки и увеличивает производительность, обеспечивая максимальную эффективность при минимальном потреблении энергиии. Питатель дробилок компании Altınbilek имеет разную производительность.